หน้าหลัก ข้อมูล PQA ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา ติดต่อ PQA
การประเมินคุณภาพภายนอก

กฎหมายการประเมิน

LINK
 
 


   ประวัติความเป็นมา

หน่วยประเมินบริษัท  พี คิว เอ  จำกัด  มีสำนักงานอยู่เลขที่  24/4  ถนนหลักเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67000  โทรศัพท์  056-721486  โทรสาร  056-721486   E-mail : pqa@pqa.co.th

บริษัท  พี คิว เอ  จำกัด  จัดตั้งโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2545  ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ให้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2545  ครั้งที่สองเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2550 และครั้งที่สามเมื่อว้นที่ 1 ตุลาคม 2553


นับตั้งแต่หน่วยประเมินบริษัท  พี คิว เอ  จำกัด จัดตั้งมามีผู้จัดการดังนี้

  1. นายธานี  พจนการุณ  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2545  ถึงวันที่  30  กันยายน  2546
  2. นายวีรพงษ์  บุญเทียร  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2546  ถึงวันที่  30  กันยายน  2547
  3. นายพล  สังข์แก้ว  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2547  ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม  2550
  4. นายเพ็ญพล  สังข์แก้ว  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2550  จนถึงปัจจุบัน

ในปีแรกที่จัดตั้งคือปี  พ.ศ. 2545  บริษัทมีผู้ประเมินในสังกัด จำนวน  5  ท่าน  คือ

  1. นายวีรพงษ์  บุญเทียร
  2. นายฐิติกร  ศิวิลัย
  3. นายบุญชู  แสนประสิทธิ์
  4. นายประเสริฐ  มิ่งเมือง
  5. นางทัศนีย์  ทินกร ณ อยุธยา

หน่วยประเมินบริษัท  พี คิว เอ  จำกัด เริ่มทำการประเมินสถานศึกษาครั้งแรกเมื่อภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2546  ระหว่างวันที่  29  มกราคม  2546  ถึงวันที่  7  มีนาคม  2546  ที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน  4  โรงเรียน  และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน  12  โรงเรียน  รวมจำนวน  16  โรงเรียน

หน่วยประเมินบริษัท พี คิว เอ จำกัด  มีผลงานการประเมินสถานศึกษานับตั้งแต่จัดตั้ง  คือ  ปีงบประมาณ  2546  จนถึงปัจจุบัน  ดังตารางต่อไปนี้

ผลงานการประเมินสถานศึกษาของหน่วยประเมินบริษัท พี คิว เอ จำกัด ปีงบประมาณ  2546 - 2553

ปีงบประมาณ

จำนวนสถานศึกษา (แห่ง)

หมายเหตุ

2546

47

รอบแรก

2547

461

รอบแรก

2548

431

รอบแรก

2549

270

รอบที่สอง

2550

247

รอบที่สอง

2551

310

รอบที่สอง

2552

398

รอบที่สอง

2553

514

รอบที่สอง

หน่วยประเมินบริษัท พี คิว เอ จำกัด  มีผู้ประเมินในสังกัดนับตั้งแต่จัดตั้ง  คือ  ปีงบประมาณ  2546  จนถึงปัจจุบัน  ดังตารางต่อไปนี้

จำนวนผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินบริษัท พี คิว เอ จำกัด ปีงบประมาณ  2546 - 2553

ปีงบประมาณ

จำนวนผู้ประเมิน (คน)

หมายเหตุ

2546

5

 

2547

55

 

2548

84

 

2549

114

 

2550

153

 

2551

184

 

2552

225

 

2553

262*

นับถึง 30 ตุลาคม 2553

หมายเหตุ *ผู้ประเมินเต็มเวลา 191 คน บางเวลา 71 คน อภิมานภายใน 18 คน อภิมานภายนอก 5 คน

หน่วยประเมินบริษัท พี คิว เอ จำกัด  มีผู้ประเมินในสังกัดที่มีประสบการณ์การประเมินสถานศึกษาตั้งแต่  100  โรงเรียนขึ้นไป  จำนวน  41  คน  ตามบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินบริษัท พี คิว เอ จำกัด
ที่มีประสบการณ์การประเมินสถานศึกษาตั้งแต่  100  โรงเรียนขึ้นไป

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ประสบการณ์ประเมิน(แห่ง)
หมายเหตุ

1

นายวิรัช  บริรักษ์เลิศ

190

 

2

นายระเด่น  ถาวรปุระ

190

 

3

นายประสิทธิ์  บานกลีบ

185

 

4

นายฐิติกร  ศิวิลัย

170

 

5

นางทัศนีย์  ทินกร ณ อยุธยา

159

 

6

นายประจวบ นิลเนตร์

154

 

7

นายดุสิต  เจริญศิลป์

152

 

8

นายกฤษณ์  ศรทอง

150

 

9

ิ์นายมนัส  เรืองเดช

149

 

10

นายสมชาย  อัตภานันท์

147

 

11

นายทันพงษ์  แก้วแช่ม

144

 

12

นางจุฑารัตน์ จิ๋วสุข 

141

 

13

นายบุญชู  แสนประสิทธิ์

137

 

14

ีนายสุพรรณ  สอนจันทร์

137

 

15

นายอภิปรัชญ์  พิษณานุรักษ์

136

 

16

นายสุจินต์  สุขเสือ

136

 

17

์นายสมบูรณ์  กันหา

135

 

18

นายวนิช  รอดมณี

133

 

19

ผศ. ประเจียด  เปี่ยมงาม

133

 

20

นายปริญญา สุวรรณชีพ

133

 

21

นายสมบุญ  สืบสิงห์

132

 

22

นายปรีดี  กะระกล

132

 

23

นายวินัย  สุขกันต์

132

 

24

์นายธีรพงศ์  พรหมมา

131

 

25

์นายบำรุง  ทรงเจริญ

131

 

26

์นายกิตติ  แสงเทียนฉาย

130

 

27

นายทัน กาเมืองวงษ์

130

 

28

นายเริงศักดิ์  มีทิพย์

129

 

29

นายสวอง  โอชารส

128

 

30

์นางเปรมจิตร ขอสินกลาง

125

 

31

ินายน้อย  วิไลบูรณ์

120

 

32

์นายทวี  เพิ่มขึ้น

120

 

33

นายวิโรจน์ เทศนา

120

 

34

น.ส.ดวงกมล สุขสำราญ

116

 

35

นายบพิตร  ดอกจอก

113

 

36

นายสุพจน์  พึ่งพุ่มแก้ว

113

 

37

นายกมล  เอี่ยมศิริ

111

 

38

รศ. ชุมพล  ปานเกตุ

103

 

39

ินายสิทธิชัย จันทร์ศุภวิบูลย์

103

 

40

ินางอุษา อินทรักษา

100

 

41

นายวิชญ์ธนทัต  หุนทนทาน

100

 

 
 

Copyright 2009 : PQA Co.,Ltd.
24/4 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-721486 โทรสาร : 056-721486
E-mail : pqa@pqa.co.th