หน้าหลัก ข้อมูล PQA ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา ติดต่อ PQA
การประเมินคุณภาพภายนอก

กฎหมายการประเมิน

LINK
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการประเมินสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 2 หน่วยประเมินบริษัท พี คิว เอ จำกัด จำนวน 9 กลุ่มสถานศึกษา เริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มีดังนี้

กำแพงเพชร กลุ่มที่ 01
กำแพงเพชร กลุ่มที่ 10
กำแพงเพชร กลุ่มที่ 14
เชียงใหม่ กลุ่มที่ 12
บึงกาฬ กลุ่มที่ 12
พิษณุโลก
เลย กลุ่มที่ 23
เลย กลุ่มที่ 25
หนองบัวลำภู กลุ่มที่ 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2558 หน่วยประเมินบริษัท พี คิว เอ จำกัด จำนวน 5 กลุ่มสถานศึกษา เริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป มีดังนี้

บึงกาฬ กลุ่มที่ 01
บึงกาฬ กลุ่มที่ 02
บึงกาฬ กลุ่มที่ 03
เลย กลุ่มที่ 03
เลย กลุ่มที่ 06

สมศ.รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ หรือได้รับการอบรมความรู้ด้านประถมวัยเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก โดยผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสนใจสามารถส่งชื่อให้หน่วยประเมินที่ท่านสังกัดรวบรวม แล้วส่งไปยังสำนักงาน สมศ. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์พัฒนาเด็กจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เท่านั้น ทั้งนี้สำนักงาน สมศ.รับสมัครจำนวนจำกัดโดยการพิจารณาของ สมศ.ถือเป็นที่สุด

ประกาศรับสมัครของ สมศ. และแบบฟอร์มใบสมัคร
คำชี้แจงรายละเอียดของประกาศรับสมัคร

เอกสารความรู้เตรียมอบรมเป็นผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

ตู่มือการประเมินรอบสามศูนย์พัฒนาเด็กแรกเกิด-2 ป
ตู่มือการประเมินรอบสามศูนย์พัฒนาเด็ก 2-5 ป
Template ศูนย์พัฒนาเด็ก
แบบบันทึกภาคสนามศูนย์พัฒนาเด็ก
แบบรายงานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

เอกสารทั้ง 5 รายการนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซ้ต์ของ สมศ. ได้เช่นเดียวกัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมศ.แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เดิมกำหนดว่า ถ้าสถานศึกษามีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่า 7 คนไม่ต้องประเมินนั้น
สมศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ว่า จะต้องทำการประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง แม้ว่าจะมีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่า 7 คนก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาปฐมวัย หรือระดับประถม-มัธยมศึกษา) ทั้งนี้ รวมถึงสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และศูนย์พัฒนาเด็กด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน : ช่วงนี้ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ประกาศออกมาแล้ว มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ผลกระเมินภายนอกที่ผ่านมา ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพราะตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ทกำหนด แต่ผลการทดสอบระดับชาติครั้งล่าสุดได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ทกำหนด จึงทำเรื่องเสนอขอให้หน่วยประเมินที่เคยส่งคณะผู้ประเมินไปทำการประเมินขณะนั้นดำเนินการปรับผลการประเมินให้ ขอเรียนว่า การปรับผลการประเมินของสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานนั้นเป็นเรื่องของ สมศ.และหน่วยงานต้นสังกัดตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โปรดศึกษารายละเอียด หากสงสัยอาจสอบถามไปยัง สมศ.โทรศัพท์ 0-2216-3955

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 

ความคิดเห็น

สาระน่ารู้

 
 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ มาตรการส่งเสริม ในการประเมินรอบสาม

วิธีปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดี
ตัวบ่งชี้การประเมินรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)

 กิจกรรม PQA


การประชุมผู้ประเมิน พี คิว เอ ครั้งที่ 1/2556

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2556

    
                 
        
  
 


การประกันคุณภาพการศึกษา

เฉพาะสมาชิก PQA

ปฎิทิน

 

Copyright 2009 : PQA Co.,Ltd.
24/4 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-721486 โทรสาร : 056-721486
E-mail : pqa@pqa.co.th